Algemene voorwaarden Living Animals

ALGEMENE VOORWAARDEN Living Animals

Wij vragen al onze dealers om onze AVP prijzen te hanteren zoals deze vermeld staan op de website van Living Animals, wij zijn hier bijzonder streng in, wanneer we merken dat dit niet wordt gedaan wordt uw account gesloten!

Laten we met z'n allen proberen een mooi product te verkopen voor de juiste prijzen!

12 november 2011

Artikel 1. Definities

1.1.Living Animals. groothandel en de eigenaar van de webwinkel op de Website, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68530617
1.2. Klant: degene die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met Living Animals een Overeenkomst (op afstand) sluit. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op consumenten (personen niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf).

1.3. Algemene Voorwaarden: alle bepalingen in dit document.
1.4. Opdracht: levering van een product of dienst aan Klant of aan een derde ten behoeve van Klant.
1.5. Dropshipment, levering van een product of dienst aan een derde ten behoeve van Klant, wordt alleen bij hoge uitzondering gedaan en in overleg met onze klantenservice.
1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Living Animals en Klant krachtens welke Living Animals één of meer opdrachten zal uitvoeren. 1.7. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.8. Website: www.livinganimals.nl

Artikel 2. Overeenkomst en informatie op de Website

2.1. Onverminderd het derde lid van dit artikel komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Living Animals en het voldoen aan de daarbij door Living Animals gestelde voorwaarden.

2.2. Indien Klant via elektronische weg het aanbod van Living Animals heeft aanvaard, bevestigt Living Animals onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding houdt verwerping van de aanvaarding van Klant in. Dit artikellid is niet van toepassing in het geval de Overeenkomst niet via het geautomatiseerde bestelproces op de Website tot stand komt.

2.3 Overeenkomsten tussen Klant en Living Animals worden in beginsel gesloten via het geautomatiseerde bestelproces op de Website. Overeenkomsten kunnen tevens telefonisch of per e-mail worden gesloten.

2.4 Eventuele door Living Animals opgestelde offertes zijn ten allen tijden vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Living Animals, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de offerte. Door Living Animals uitgebrachte offertes kunnen ten allen tijden worden ingetrokken, doch na ontvangst van aanvaarding slechts binnen twee (2) werkdagen.

2.5 Klant dient de offerte schriftelijk te aanvaarden. Indien Klant dit

nalaat, maar desondanks met de offerte instemt, althans die indruk wekt, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.
2.6 Onverminderd de bevoegdheid van Living Animals tot intrekken van de offerte overeenkomstig lid 4 van dit artikel, kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

2.7 De inhoud van de Website, offertes en andere van Living Animals afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Living Animals kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website, in offertes en in andere materialen ten allen tijden juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Living Animals afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Living Animals is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit ontstaat.

2.8. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2.9. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant, die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden dan wel de Overeenkomst, zijn voor Living Animals alleen bindend indien en voor zover deze door Living Animals uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 2.10 .Living Animals heeft het recht om, ter beoordeling van de kredietwaardigheid van Klant, een kredietcheck uit te voeren of uit te laten voeren door een derde partij.

2.11.Living Animals heeft ten allen tijde het recht om opdrachten te weigeren en niet uit te voeren, indien zij goede gronden heeft om te vrezen dat Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet (tijdig) zal nakomen. Dit kan onder meer het geval zijn indien Klant eerdere facturen van Living Animals onbetaald heeft gelaten, te laat heeft betaald of indien de in lid 10 van dit artikel bedoelde kredietcheck daartoe aanleiding geeft. Indien Living Nature een opdracht weigert, zal Living Animals Klant hiervan binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van Klant op de hoogte stellen.

2.12 Indien Klant enige op haar rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Living Nature het recht alle met betrokken Klant gesloten Overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Living Nature op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

2.13. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
Alle openstaande vorderingen/betalingen en alle aansprakelijkheid.

Artikel 3. Identificatie

3.1. Alvorens Klant op welke manier dan ook een bestelling kan plaatsen bij Living Animals dient zij zich aan te melden bij Living Animals door het invullen van een aanmeldingsformulier welke door Living Animals op haar website aan Klant wordt verstrekt. Bij inlevering van dit aanmeldingsformulier bij Living Animals dient een recent KvK-uittreksel te worden meegestuurd per mail. Pas na aanmelding is het mogelijk bij Living Animals te bestellen. Living Animals zal de aanmelding zo spoedig mogelijk bevestigen aan Klant.

3.2. Indien Klant een account heeft waarmee het mogelijk is online te bestellen dient Klant het bij zijn gebruikersnaam, dit is het e-mailadres van Klant, behorende wachtwoord geheim te houden. Living Animals is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Klant, die een bestelling via de Website plaatst, ook daadwerkelijk Klant is. Klant dient Living Animals op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Living Animals heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Artikel 4. Uitvoering

4.1. Living Animals zal zich inspannen dat een overeenkomst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
4.2. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Living Animals aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Living Animals worden verstrekt.

4.3. Indien blijkt dat door Klant verstrekte gegevens onjuist zijn, is Living Animals gerechtigd haar prijzen hierop aan te passen.
4.4. Living Animals is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

4.5. Het is Klant, indien niet anders is overeengekomen, niet toegestaan de order te herroepen of ten nadele Living Animals te wijzigen.

Artikel 5. Levering

5.1. Indien Klant kosten voor de levering verschuldigd is aan Living Animals, worden deze leveringskosten door Living Animals voordat Klant de bestelling plaatst, tijdens het bestelproces, op de Website en langs andere wegen via welke besteld kan worden duidelijk kenbaar gemaakt aan Klant.
5.2. Door Living Animals opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Living Animals is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat uit overschrijding van een dergelijke indicatieve termijn.
5.3. Living Animals heeft het recht de door Klant geplaatste order in gedeelten af te leveren en te factureren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
5.4. Het risico betreffende de geleverde producten gaat over op Klant op het moment van aflevering. Laden en lossen geschiedt echter ten allen tijden op risico van Klant.

5.5 Living Animals bepaalt op welke wijze de verzending van de bestelde producten zal geschieden en de wijze van verpakking van de producten.

5.6. Klant staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats.

5.7. Indien het niet mogelijk blijkt de producten aan Klant te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van Klant, behoudt Living Animals zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan. Living Animals stelt Klant schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop Klant Living Animals in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

5.8. Indien Klant ook na verloop van de door Living Animals gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is Klant door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Living Animals het recht de Overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.9. Het voorafgaande laat de verplichting van Klant de overeengekomen prijs c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
5.10. Meer of minder leveranties van 10% kunnen voorkomen en worden doorberekend aan Klant.

Artikel 7. Prijzen en Betaling

7.1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting, andereheffingen welke van overheidswege worden opgelegd, leveringskosten en exclusief de kosten van emballage, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
7.2. Klant dient betalingen aan Living Animals volgens de in de bestelprocedure op de Website of in de offerte aangegeven betaalmethoden te voldoen. Sommige methoden vereisen betaling vooraf, andere betaling bij of na levering. Living Animals bepaalt per bestelling welke betaalmethode(n) voor Klant beschikbaar zijn. Aan verschillende betaalmethoden kunnen extra kosten verbonden zijn. Indien dit het geval is wordt dit duidelijk voor het aangaan van de Overeenkomst aan de Klant kenbaar gemaakt..
7.4. Het is Living Animals toegestaan voor verschillende klanten verschillende prijzen te hanteren.
7.5. Living Animals is ten allen tijden bevoegd om, ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Klant, vooruitbetaling of zekerheid van

Klant te verlangen, bij gebreke waarvan Living Animals de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.
7.7. Indien niet anders overeengekomen gaat Klant akkoord met elektronische facturatie door Living Animals en ontvangt Klant facturen op elektronische wijze

7.8. Alle facturen dienen, indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, door Klant te worden betaald binnen acht (8) dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van Living Animals of door middel van de op de Website aangegeven betaalmethoden.
7.9. In afwijking van artikel 7.8 geldt in het geval de Overeenkomst een Dropshipment betreft, dat alle facturen, zowel schriftelijk als digitaal, door Klant dienen te worden betaald per direct, door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van Living Animals of door middel van de op de Website aangegeven betaalmethoden.
7.10. Klant dient steeds het precieze bedrag te betalen zoals vermeld op de factuur. Het optellen of aftrekken van verschillende factureren is niet toegestaan. Klant heeft niet het recht de bedragen die zij zelf verschuldigd is aan Living Animals te verrekenen met enige vordering die zij op Living Animals heeft of stelt te hebben.
7.11. Alle onkosten welke door Living Animals worden gemaakt ten verzoeke van Klant komen geheel voor rekening van Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.12. Bij niet tijdige betaling is Klant een contractuele rente verschuldigd van 1% van het nog verschuldigde bedrag per kalendermaand dat de betaling van het bedrag niet tijdig is voldaan, ingaande op de dag na de uiterste datum voor betaling. Daarnaast is Klant naast de contractuele rente ook een eenmalige boete van € 25,- exclusief BTW per (gedeeltelijk) openstaande factuur verschuldigd. Indien de verlate betaling geen gehele maand beslaat, zal de rente worden afgerond naar een hele kalendermaand.
7.13. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de krachtens lid 12 daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten zijn forfaitair vastgesteld op een bedrag van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, met een minimum van € 150,-.
7.14. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.15. In bovenstaande gevallen heeft Living Animals voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8. Reclames

8.1. Klant is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de producten c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien Klant zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks binnen twee (2) werkdagen ter kennis van Living Animals te worden gebracht. Een dergelijke melding dient te allen tijde schriftelijk of via het daartoe bestemde formulier op de website bevestigd te worden door Klant.

8.2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen vijf (5) werkdagen nadat Klant de fout, onvolkomenheid en/of het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Living Animals te worden gemeld.

8.3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Living Animals is kenbaar gemaakt, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd en vervalt elke aanspraak ten aanzien van Living Animals.
8.4. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Living Animals.
8.5. Reclames schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.
8.6. Indien Living Animals de reclame gegrond acht, zal zij Klant een vervangend product aanbieden of een creditnota doen toekomen en het bedrag zo snel mogelijk terugstorten op het bij Living Animals bekende rekeningnummer van Klant. Klant heeft niet het recht het bedrag te verrekenen met enige vordering die Living Animals op Klant heeft.
8.7. Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of zijn omgepakt, vervalt elk recht op reclame door Klant.

Artikel 9. Retourzendingen

9.1. In alle gevallen geschiedt een retourzending om welke reden dan ook op de door Living Animals voorgeschreven wijze en in ieder geval door per e-mail of telefonisch contact op te nemen met Living Animals. Indien producten worden geretourneerd zonder voorafgaand telefonisch of e-mail contact en/of op een wijze die niet door Living Animals is voorgeschreven is het Living Animals toegestaan een dergelijk retour te weigeren.

9.2. Retourzending geschiedt voor rekening van Klant, tenzij anders is overeengekomen na onderling overleg. Daarbij dient Klant het product in originele verpakking te retourneren.
9.3 Living Animals zal, indien niet anders is overeengekomen, geen verzendkosten en verpakkingskosten terugstorten aan de klant in het geval van een retourzending.

9.4 Retourzending geschiedt te allen tijde voor risico van Klant.

Artikel 10. Aanvullende bepalingen Dropshipment

10.1 Dit artikel is van toepassing indien en voor zover de Overeenkomst een Dropshipment betreft en geldt naast hetgeen reeds in de Algemene Voorwaarden bepaald is.
10.2 Dropshipments geschieden voor rekening en risico van Klant. Het risico voor de producten gaat over op Klant op het moment dat deze worden afgegeven aan de transporteur. De kosten van enige verzekering– waaronder in ieder geval de transport- en aansprakelijkheidsverzekering– die Living Animals ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht afsluit, zullen worden doorbelast aan Klant.

10.3 Klant vrijwaart Living Animals voor alle schade die Living Animals mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de door Living Animals verrichte Opdrachten. In het bijzonder zal Klant alle kosten compenseren die Living Animals maakt in verband met claims van de klanten van Klant, waaronder claims die voortvloeien uit productaansprakelijkheid.

10.4 Klant is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klanten van Klant. Living Animals is slechts bewerker van de desbetreffende gegevens. Living Animals heeft het recht de via Klant verkregen klantgegevens te gebruiken in het kader van marketingdoeleinden. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de hiertoe benodigde toestemming van haar klanten. Living Animals zal de gegevens te allen tijde in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.

Artikel 16. Slotbepalingen
16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 16.2. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten of verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen.
16.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter.
16.4 Living Animals kan de Algemene Voorwaarden aanbieden in andere talen dan in het Nederlands. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is echter steeds de rechtens bindende versie van de Gebruiksvoorwaarden. Eventuele verstrekte vertalingen van de Algemene Voorwaarden dienen slechts ter informatie en zullen derhalve niet worden gebruikt voor de uitleg van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden. Klant doet afstand van een eventueel in zijn land van vestiging geldend recht tot het verkrijgen van deze Algemene Voorwaarden in de taal van zijn land van vestiging.
16.5 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

16.6. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mailen, de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

www.living-animals.com

E.C.M. Vroege

Rijnseweg 3

3984 NG ODIJK

0031611480363

Kamer van Koophandel 68530617

BTW nummer NL53435060B03

← Keer terug naar de backoffice    Prijzen zichtbaar na aanmaken van een account. Verbergen